تفاوت بین متعالی و ماوراء طبیعی چیست؟


پاسخ 1:

متعالیه بیشتر یک کلمه نسبیتی است. تجربه چیزی است که از یک شخص یا چیزی که از یک شی فراتر می رود ، فراتر می رود. این نسبت با آن شخص یا شیء است. از این منظر ، خداوند از خلقت خود فراتر می رود یا در یک مراقبه عرفانی ، شخص با همبستگی با طبیعت و انسان از طریق یک وحدت "بالاتر" فراتر می رود.

وقتی ما از چیزی فوق طبیعی صحبت می کنیم ، این در مورد موجوداتی است که با علم یا قوانین طبیعت قابل توضیح نیست. نمونه هایی از چنین موجوداتی عبارتند از: جهنم آسمانی ، شیاطین و فرشتگان و اجساد نجومی.

با این وجود ، ما همچنین می توانیم بگوییم موجودات ماورایی از طبیعت فراتر می روند. گویی یک جسم نجومی از بدن طبیعی خود عبور می کند و خداوند ، به عنوان یک موجود فوق طبیعی ، از خلقت و موجودات خود فراتر می رود.