تفاوت بین خود بودن در وهله اول و خودمحوری بودن چیست؟


پاسخ 1:

زمان بندی برای بیشترین قسمت و قوام. بدون در نظر گرفتن وضعیتی که در آن به عنوان خودخواه و خودمحور طبقه بندی می شوید ، نیازهای خود را همیشه در اولویت قرار دهید.

اگر همیشه اطمینان داشته باشید که نیازهای شما مورد توجه قرار گرفته است ، اما پس از آن سعی کنید دیگران را به انجام همان کار برسانید و بیشتر از خودتان جستجو کنید ، ممکن است شما به عنوان یک مرد یا دختری که به اندازه کافی باهوش است نشانه گذاری کنید اگر متوجه شوید نمی توانید دیگران را کمک کنید ، اگر در ابتدا از خود مراقبت نمی کنید.