تفاوت بین بهداشت عمومی و امنیت عمومی چیست؟


پاسخ 1:

من فکر می کنم امنیت عمومی یک کارکرد گسترده دولت است که شامل خدمات بهداشت عمومی ، اجرای قانون ، آتش نشانی و خدمات اضطراری است. همه این خدمات وظایف پیشگیری و پاسخگویی دارند: آتش نشانان آتش نشانی را خاموش می کنند و مقررات ایمنی آتش سوزی را اعمال می کنند ، پلیس مجرمان و گشت ها را به عنوان یک عامل بازدارنده بازداشت می کند ، و کارکنان بهداشت عمومی از بیماری های واگیردار پیروی و معالجه می کنند و واکسیناسیون و بازرسی رستوران ارائه می دهند. ،