تفاوت بین ROM برنامه و داده ROM چیست؟


پاسخ 1:

سازمان رایانه از دو معماری متفاوت صحبت می کند - هاروارد و نویمان. سیستم هایی که از طرح هاروارد (هاروارد اصلاح نشده) استفاده می کنند برای دسترسی به محتوای مربوطه از اتوبوس های دستورالعمل و داده جداگانه استفاده می کنند. در چنین سناریوها از دو واحد مختلف ذخیره سازی برای دستیابی به حداکثر عملکرد استفاده می شود. دستورالعمل ها اغلب در ROM و داده ها در RAM ذخیره می شوند. من فکر می کنم پرس و جو مربوط به این زمینه خاص است.

توجه: معماری بازو از یک فروشگاه پشتیبان واحد به همراه یک حافظه پنهان مشترک استفاده می کند. این امر در واقع عملکرد را بهبود می بخشد زیرا بازدیدهای کش از مزایای عملکرد مشخص شده برای معماری هاروارد در عین حفظ یک سیستم فرعی ذخیره سازی ، بهره می برد.