تفاوت بین کار و اخلاق حرفه ای چیست؟


پاسخ 1:

اخلاق حرفه ای مجموعه ای از استانداردهای رفتاری است که در یک حرفه خاص انتظار می رود. به عنوان مثال ، یک وکیل عضو شرکت حقوقی خود بوده و متعهد خواهد بود که از قوانین اخلاقی این حرفه تبعیت کند.

یک حرفه به انتخاب شغلی اشاره دارد که به طور معمول به آموزش گسترده نیاز دارد ، یعنی پرستار ، معلم ، پزشک ، دانشمند ، مهندس ، وکالت و غیره.