تفاوت بین برنامه ریزی تولید و مدیریت تولید چیست؟


پاسخ 1:

برای آسان تر توضیح این موضوع ، من فیلمی تهیه کردم که این موضوع را به زبان هندی توضیح داد.

در اینجا این ویدئو وجود دارد:

مدیریت تولید و بهره برداری (POM)

بازی پیشنهادی SPEED: 1.25X

این فیلم از عناصر زیر تشکیل شده است:

1. معنی و مفهوم برنامه ریزی تولید به زبان هندی (اهداف برنامه ریزی تولید ، مزایا ، انواع)

2. معنی و مفهوم مدیریت تولید به زبان هندی

3. تفاوت بین برنامه ریزی تولید و مدیریت تولید به زبان هندی