تفاوت بین امنیت فرآیند و امنیت دستگاه چیست؟


پاسخ 1:

از نظر امنیت فرآیند ، هر مرحله از مراحل از برنامه ریزی تا اتمام باید ریسک ارزیابی شود و همه خطرات تا حد ممکن کاهش یابد و باقیمانده خطرات در نظر گرفته شود. البته این شامل در نظر گرفتن ایمنی دستگاه نیز می باشد. امنیت دستگاه را می توان به طور جداگانه در نظر گرفت ، با این وجود باید کلیه راه های احتمالی یا حتی کمتر احتمال استفاده ، جابجایی ، ذخیره سازی ، حمل و نقل یا نگهداری وسایل و صلاحیت کسانی که از آنها استفاده می کنند یا استفاده می کند ، در نظر گرفته شود. بنابراین می توان گفت که مشکلات امنیتی فرآیند و تجهیزات با هم همپوشانی دارند.