تفاوت بین بخش خصوصی و شاخه تعاون چیست؟


پاسخ 1:

اینها ساختارهای مختلف سازمانی هستند

صاحب یک مرد طرفدار

مشارکت - بسیاری از افراد صاحب هم هستند

شرکت خصوصی با مسئولیت محدود متعلق به چند شرکت با مسئولیت محدود

Aktiengesellschaft - سهامداران عمومی با مسئولیت محدود

تعاونی - افراد زیادی جمع شده اند و به عنوان تعاونی ثبت نام کرده اند

بخش دولتی - 51٪ یا بیشتر از سهم دولت

بخش دولتی - 100٪ متعلق به دولت یا سرمایه - مسئولیت نامحدود