تفاوت بین پارتیشن اولیه و ثانویه چیست؟


پاسخ 1:

MBR: پارتیشن های اولیه آنهایی هستند که مستقیماً توسط MBR نشان داده می شوند. فقط 4 اسلات وجود دارد. یا حداکثر 4 بخش اصلی یا حداکثر 3 پارتیشن دارید و چهارمین پارتیشن طولانی است.

پارتیشن گسترش یافته دارای حجم های منطقی است که در صورت تفسیر کافی به عنوان پارتیشن جداگانه تفسیر می شوند. با این حال ، بوت شدن از طریق آنها می تواند مشکلی برای برخی سیستم ها باشد.

دیسک های پویا و طرح پارتیشن بندی GPT محدودیت تقسیم اولیه ای را که MBR در اختیار شما باشد (ممکن است محدود باشند اما محدودیت در مورد GPT می تواند از پیش فرض 128 افزایش یابد).