تفاوت پلیس و نیروی انتظامی در چیست؟


پاسخ 1:

در ابتدا پاسخ داده شده است: تفاوت یک مأمور اجرای قانون و یک افسر پلیس در چیست؟ · ·

مأمورین اجرای قانون یک اصطلاح کلی است. بسیاری از مأمورین اجرای قانون بسیار هستند. یک افسر حقیقت نمونه است. تنها علاقه او این است که اطمینان حاصل کند که کودکان به مدرسه می روند. به عنوان مثال ، آنها جلوی شتاب بزرگترها را مانند افسران پلیس نمی گیرند.

بازرسان شهری نیز مأمور اجرای قانون هستند ، اما فقط قوانین مربوط به ساخت و بهره برداری از ساختمانها را اجرا می کنند.

بازرسان بهداشت همچنین مأمور اجرای قانون هستند. آنها قوانین مربوط به تهیه و ذخیره مواد غذایی را اجرا می كنند.


پاسخ 2:

یک افسر نیروی انتظامی یا افسر صلح ، همانطور که ما در تگزاس از آن یاد می کنیم ، معمولاً یک اصطلاح عمومی برای افراد دارای ضمانت نامه است.

یک افسر پلیس معمولاً مأمور اجرای قانون شهر / جامعه / جامعه است.

اگر کلانتر / معاون کلانتر / معاون یک مأمور اجرای قانون شهرستان است.

پاسبان یک مأمور اجرای قانون مستقر در یک ولسوالی است.

پلیس ایالتی / پلیس ایالتی / گشت بزرگراه معمولاً مأمور اجرای قانون هستند.

ده ها مأمور اجرای قانون می توانند مانند: ب - آتش نشان ، نماینده کمیسیون نوشیدنیهای الکلی ، مجرمین و غیره که ضمانت نامه ای نیز دارند.


پاسخ 3:

یک افسر نیروی انتظامی یا افسر صلح ، همانطور که ما در تگزاس از آن یاد می کنیم ، معمولاً یک اصطلاح عمومی برای افراد دارای ضمانت نامه است.

یک افسر پلیس معمولاً مأمور اجرای قانون شهر / جامعه / جامعه است.

اگر کلانتر / معاون کلانتر / معاون یک مأمور اجرای قانون شهرستان است.

پاسبان یک مأمور اجرای قانون مستقر در یک ولسوالی است.

پلیس ایالتی / پلیس ایالتی / گشت بزرگراه معمولاً مأمور اجرای قانون هستند.

ده ها مأمور اجرای قانون می توانند مانند: ب - آتش نشان ، نماینده کمیسیون نوشیدنیهای الکلی ، مجرمین و غیره که ضمانت نامه ای نیز دارند.