تفاوت بین تحقیقات فلسفی و تاریخی چیست؟


پاسخ 1:

فلسفه ، برای نقل قول فیلسوفی که اسمش را از دست می دهم ، در حال مطالعه "چگونگی نگه داشتن همه چیز به معنای عام ، به معنای عام ترین مفهوم" است. تحقیقات فلسفی تحقیق در این زمینه است. از سوی دیگر تحقیقات تاریخی ، تلاشی است برای یافتن حقایق در مورد گذشته ، چگونگی تعامل و چه آموختنی از آنها.