تفاوت PDA و DPDA در چیست؟


پاسخ 1:

DPDA (AUTOMATA PUSHDOWN DETERMINISTIC PUSHDOWN)

  1. نماد مرکزی در DPDA شناخته شده است. Exabcba در اینجا ، c نماد مرکزی را نشان می دهد و می گوید که یک عمل پاپ باید بعد از این نماد انجام شود. فقط یک حرکت در یک شرایط مجاز است. بازنمایی dpda wcw ^ r است.

NDPDA / NPDA (ماشین آلات PUSHDOWN غیر قطعی)

  1. نماد اصلی در مورد NPD مشخص نیست. حرکات متعدد در یک وضعیت امکان پذیر است. نمایندگی NPDA ww ^ r است.