تفاوت بین صبر ، تنبلی و تأخیر چیست؟


پاسخ 1:

صبر یک عامل تمایل دارد. تأخیر یک عامل توانایی دارد. و تنبلی تابعی است برای به حداقل رساندن کار.

من همیشه به مادرم گفته ام که نوع خوب تنبلی را دارم. انجام می شود و کاملاً به گونه ای انجام می شود که نیازی به اصلاح ، اصلاح یا تغییر آن نباشد. و من دریغ کردم زیرا قبل از ادامه کار همه چیز را در ذهنم انجام داده ام. او فقط باید صبور بود.