تفاوت بین فون و تقریباً چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت جزئی در همه اصطلاحات وجود دارد که می خواهیم بین دانش و احساسات تمایز قائل شویم. وقتی به شما فکر می کنم ، به یاد می آورم که کتابی را که به من قرض داده اید برگردانده ام. وقتی به شما فکر می کنم ، مهربانی شما را به یاد می آورم ، فکری که به همسایه نشان دادید وقتی منتظر او در مطب پزشک بودید


پاسخ 2:

از یک پیشفرض است که برای بیان رابطه بین یک قسمت و یک کل و همچنین برای بیان رابطه بین مقیاس یا یک اندازه گیری و یک مقدار استفاده می شود.

مثال: افزایش 5٪.

درباره یک گزاره ای است که برای "موضوع" استفاده می شود. درباره "

مثال: من در مورد شما فکر می کردم.

خیلی ممنون.