تفاوت بین هدف و ایده چیست؟


پاسخ 1:

هدف یعنی هدف یا شما می توانید هدف بگویید. در حالی که به عنوان یک ایده به معنای تخیل یا یک برنامه است. فرض کنید یک مسابقه کریکت بین هند و پاکستان وجود دارد. اگر هند 200 مسابقه انجام دهد ، پاک برای پیروزی در مسابقه باید 201 مسابقه انجام دهد. در این حالت ، 201 اجرا هدف پاک است و یک ایده نیست. چگونه می توان 201 بار اجرا کرد یا چگونه می توان 201 بار اجرا کرد ، می تواند به عنوان یک ایده توصیف شود.