تفاوت بین بدن nu و nucleosome چیست؟


پاسخ 1:

نوکلئوزومها ساختمان اصلی هسته یوکاریوتی هستند و DNA را درون کروماتین کروموزومهای فردی بسته بندی می کنند. نوکلئوزوم از یک اکتامر هیستون تشکیل شده است

نقاط کلیدی (همچنین به عنوان اجسام هسته ای ، دامنه های اصلی یا اجسام PML شناخته می شوند) ساختارهایی مانند نقطه هستند که در هسته سلول های خاص یافت می شوند. اجساد هسته ای (NBs) برای اولین بار به عنوان ساختار برجسته بین کروماتین در هسته سلول های حیوانی بدخیم یا فرورفتگی دیده می شدند

با تشکر از شما برای A2A