فرق بین غیر الهیات و الحاد چیست؟


پاسخ 1:

کلمات می آیند و می روند ، اما بیایید این کار را انجام دهیم.

آتئیست: تعریف فرهنگ لغت: توسط الهیات ، الهیات ، غیر الهیات ، بدون الهیات ، بدون اعتقاد به یک خدای یا خدایان ، یا به طور کلی خرافاتی اختراع شده است.

غیر تستی: معمولاً مورد استفاده قرار نمی گیرد: همچنین توسط متکدیان اختراع شده است تا سعی در توصیف شخصی داشته باشید که هنوز از جلال خدا آگاه نشده و بنابراین نجات یافته است. این کوششی است برای تمایز میان بیخدایانی که از الهیات می دانند اما به خدایان اعتقاد ندارند و کسانی که هنوز به این نتیجه نرسیده اند که به یک خدای یا خدایان اعتقاد داشته باشند.


پاسخ 2:

اگر غیر تئیسم را agnosticism می دانید ، تفاوت در این است که آگنوستیک به این معنی است که به یک طریق یا روش دیگر من هیچ نظری از نظر خدا ندارم. آنها می توانند وجود داشته باشند ، آنها نمی توانند. این امر تا آنجا که می تواند شواهد را اثبات کند ، زیرا اثبات وجود یک موجود غیر جسمی که گفته می شود در خارج از محدوده جهان ما وجود دارد ، بسیار دشوار است.

الحاد یک قدم جلوتر می رود. یک ملحد خواهد گفت که او نه تنها هیچ مدرکی برای اعتقاد به یک خدای ندارد ، بلکه شواهد کافی برای گفتن اینکه خدایان وجود ندارند ، وجود دارد.


پاسخ 3:

اگر غیر تئیسم را agnosticism می دانید ، تفاوت در این است که آگنوستیک به این معنی است که به یک طریق یا روش دیگر من هیچ نظری از نظر خدا ندارم. آنها می توانند وجود داشته باشند ، آنها نمی توانند. این امر تا آنجا که می تواند شواهد را اثبات کند ، زیرا اثبات وجود یک موجود غیر جسمی که گفته می شود در خارج از محدوده جهان ما وجود دارد ، بسیار دشوار است.

الحاد یک قدم جلوتر می رود. یک ملحد خواهد گفت که او نه تنها هیچ مدرکی برای اعتقاد به یک خدای ندارد ، بلکه شواهد کافی برای گفتن اینکه خدایان وجود ندارند ، وجود دارد.


پاسخ 4:

اگر غیر تئیسم را agnosticism می دانید ، تفاوت در این است که آگنوستیک به این معنی است که به یک طریق یا روش دیگر من هیچ نظری از نظر خدا ندارم. آنها می توانند وجود داشته باشند ، آنها نمی توانند. این امر تا آنجا که می تواند شواهد را اثبات کند ، زیرا اثبات وجود یک موجود غیر جسمی که گفته می شود در خارج از محدوده جهان ما وجود دارد ، بسیار دشوار است.

الحاد یک قدم جلوتر می رود. یک ملحد خواهد گفت که او نه تنها هیچ مدرکی برای اعتقاد به یک خدای ندارد ، بلکه شواهد کافی برای گفتن اینکه خدایان وجود ندارند ، وجود دارد.