تفاوت بین عدم همکاری و نافرمانی مدنی چیست؟


پاسخ 1:

همکاری نکردن مثل این است که با کسی صحبت کنید و به آنها در انجام کارهایی که قصد انجام آنها را دارید کمک کنید.

نافرمانی مدنی مانند شروع اراده خود شماست ، که می تواند بر کسی و منافع آنها تأثیر بگذارد ، اما نسبت به کسی که قصد داشته اید مؤدب باشید.

همچنین می توانید هر دو نوع آشفتگی را در زندگی خانوادگی خود پیدا کنید.

لطفا متشکرم