تفاوت بین نئوکلاسیک و کینزی چیست؟


پاسخ 1:

برای من ، تفاوت اصلی این است که کینزی ها تمایل دارند نوسانات اقتصادی را در کل سمت تقاضا ارزیابی کنند و مداخله دولت را ضروری بدانند ، در حالی که برای مشکلات کلاسیک عرضه در سمت عرضه است و کار اصلی دولت این است که دولت را به درستی کار کند. برای حفظ بازار. بنابراین ، کلاسیک ها تمایل بیشتری به لیبرال بودن دارند.


پاسخ 2:

خلاصه اینکه ، یکی از فرضیات اقتصاد قبل از کینز قانون سای بود: کل تولید لزوماً به میزان برابر تقاضای کل تولید می کند. این کار اشتغال کامل را تضمین می کند. بدیهی است که در دهه 1930 بیکاری عظیم وجود داشته است. کینز توضیح داد که چگونه یک اقتصاد می تواند تعادل بسیار پایینتر از اشتغال کامل در یک نقطه را پیدا کند. نفی قانون Say.