تفاوت بین NC و CNC چیست؟


پاسخ 1:

NC مخفف Numerical Control یا فرز كنترل نشده کامپیوتر یا تراش است. دستگاه NC معمولاً با نوار سوراخ دار یا در دستگاه های قبلی با چیدمان کارت مشت سوراخ کار می شود ، که در آن دستورالعمل های عامل در یک الگوی خاص مشت می شوند.

CNC مخفف Computer Numerical Control است. CNC نوار پانچ شده یا کارتهای سوراخ دار را حذف می کند و توسط رایانه ای که در آن تمام دستورالعمل های کاربری ذخیره شده است ، کنترل می شود.

توضیحات ساده برای دستگاه پیچیده.