تفاوت بین ملت و جهانی شدن چیست؟


پاسخ 1:

یک ملت گروه کوچکی از مردم است که غالباً از لحاظ قومی همگن هستند و قلمرو آنها با توافق یا جنگ با همسایگان یا مرزهای طبیعی تعریف می شود. جهانی گرایان تلاش می کنند ملت ها ، مرزها و افراد را از بین ببرند تا با ظاهر شدن مترقی و پذیرش ، گفتگو را کنترل کنند. در واقعیت ، آنها فقط توتالیترهای فاشیست حریص حریص هستند که می خواهند قدرت شخصی خود و قدرت و قدرت و قدرت خود را افزایش داده و از بین ببرند ، هرکدام با یک ایده ، فرهنگ یا ایده متفاوت هستند. همچنین به عنوان جهانی گرایی شناخته می شود ، تأکید می کند که همه ما یک گروه بزرگ و خوشحال از مردم هستیم ، نه به این دلیل که هدف آنهاست ، بلکه به این دلیل است که کنترل و استفاده از خشونت را برای ما راحت تر می کند.