تفاوت بین خودشیفتگی و سیکلوتیمی دو قطبی چیست؟


پاسخ 1:

اختلال سیکلوتیمیک با خودشیفتگی همپوشانی دارد.

اختلال شخصیت سیکلوتیمی - اختلال شخصیت خوب ، اشتباه بد و شخصیت

تصویر ایده آل نوع Cyclothymic

اختلال شخصیت سیکلوتیمی - دیدگاه ابعاد

اما آنها همچنین دارای یک تأثیر مسطح هستند ، به طوری که با شخصیت های اسکیزوتایپی و اسکیزوئید همپوشانی دارند.

سیکلوتیمیا بیشتر خلق و خوی است و حالت های بدخیمی دارد ، حتی اگر این دوام چندانی نداشته باشد. از این رو رفتار خودشیفتگی سیکلوتیموس مانند یک خودشیفته‌گر همه کاره نیست.