تفاوت بین فروتنی و فروتنی چیست؟ چگونه می توانم هر دو را توسعه دهم؟


پاسخ 1:

فروتنی به معنای آگاهی از نقاط قوت و ضعف ماست ، در حالی که فروتنی اغلب به معنای پایین آمدن نقاط قوت ما نسبت به خودمان است. بنابراین دومی لزوماً صحیح نیست. مثل همیشه ، پاسخ به پیشرفت هر چه بهتر از خرد صحیح است ، خود بینی و خودشناسی * است. توسعه هوش هیجانی همچنین بهترین پیش بینی کننده (و منبعی از همه اخلاق ، عشق و جامعه پذیری سالم) در تمام سطوح سعادت در همه نوع است.

* اصل اساسی هر روانشناسی نیز باید در همه زمان ها رعایت شود - احساسات شما باید هنگام ظاهر شدن در نظر گرفته شود و با آنها برخورد مثبت داشته باشید.