تفاوت بین قابل پخش و غیرقابل برگشت در آب چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت اساسی بین این دو است

مقدار قابل جابجایی: می توان آن را به راحتی در سایر لیدوها حل کرد ، اما در آن غیر قابل حل است.

به عنوان مثال ، آب ، اتانول و غیره مایعات قابل پخش هستند ، در حالی که روغن در آب غیرقابل نفوذ است.

اگر مایع قابل پخش نیست ، می توانید منیسک را روی مایع مشاهده کنید ، اما برای مایعات قابل پخش نیست.


پاسخ 2:

محلول های قابل پخش در آب مواد حل شده (مواد شیمیایی) هستند که می توانند در آب حل شوند. نمونه های آن شکر و نمک است. برای راحت تر دیدن اینکه آیا یک ماده با آب بدبخت است یا خیر ، لطفا توجه داشته باشید که تمام ترکیبات یونی قابل پخش هستند. همچنین توجه داشته باشید که تمام فرآورده های نفتی بدبخت نیستند زیرا آنها اکثراً از نوع دیتاسکووالنت هستند.