تفاوت بین اختلال روانی و بحران معنوی چیست؟


پاسخ 1:

هیچ فرقی برای من نمی دانم که از نظر معنوی در مصرف انرژی ، یک اختلال روانی به عنوان فقدان راندمان انرژی ، برخی از اختلالات روانی البته به شدت ژنتیکی هستند ، بنابراین افزایش راندمان انرژی فقط به خیلی کمک می کند ، اما هنوز هم کمک می کند ، ژنتیک من بود. یک بحران انرژی که اغلب از مغز راست خود استفاده می کردم. این ناکارآمد بود. بیش از حد ترس. تفکر و عمل منفی / مضر. اتلاف انرژی. اگر دوست دارید گناه کنید. من یاد گرفته ام که از درایوهای منطقی مثبت بیشتری در مغزم استفاده کنم. بهره وری انرژی / خوبی ها. افزایش ترس / ترس از تفکر منفی / مضر و عمل این یک شادی بسیار بهتر و شادتر درونی است ، در یک جهان انرژی محور که انرژی همیشه در جستجوی کارآمدترین استفاده از خود است ، همه چیز در مورد بهره وری انرژی است.