تفاوت بین اندازه گیری حجم مایع رنگی و مایع بی رنگ چیست؟


پاسخ 1:

یکی از تفاوت هایی که به ذهن متبادر می شود این است که دیدن مایع منیسک هنگامی که مایع در لوله مانند بورت قرار دارد وقتی مایع رنگ می شود ، دشوارتر است. حجم بورت معمولاً با مقایسه مقیاس روی لوله با موقعیت کمترین نقطه روی سطح مایع اندازه گیری می شود. اما اگر مایع به رنگ تیره باشد ، اغلب نگاه کردن به بالای مایع ساده تر است. اگر حجم ها به طور مداوم با استفاده از یکی از دو روش مشخص شود و سپس کم شود ، می توان یک تغییر دقیق در حجم تعیین کرد.