تفاوت بین Math.round و Math.ceil در جاوا چیست؟


پاسخ 1:

Math.round () دور به شماره بعدی می رسد.

مثلاً این را در نظر بگیرید.

x = math.round (4.6)؛

x = 5؛

و

x = math.round (4.2)؛

x = 4؛

هر عددی بزرگتر یا مساوی با (anyNumber.5) به عدد بالاتر بعدی گرد می شود و هر عدد کوچکتر از (anyNumber.5) مانند عدد بالا به عدد کمتر گرد می شود.

و Math.ceil () تابعی است که به تعداد بیشتری می رسد.

یک z را در نظر بگیرید.

x = math.ceil (4.6)؛

x = 5؛

x = math.ceil (4.1)؛

x = 5؛

ببینید ... عدد به 5 رسیده ، اما 4.1 یا 4.6 یا 4.9 است ...

تا تعداد دقیق آن نباشد ... یعنی خود 4 باشد ... گرد نیست.