تفاوت بین حمل و نقل انبوه و حمل و نقل انبوه چیست؟


پاسخ 1:

حمل و نقل انبوه معمولاً به فرآیند جرم جابجایی - یعنی مکانیزمی که جرم توسط آن جابجا می شود یا چیزی در مورد جرم در حالی که در حال گذار است اشاره دارد. به عنوان مثال ، انتشار مکانیسم حمل و نقل انبوه در شیب غلظت است. در مقابل ، انتقال انبوه به طور معمول به نقاط انتهایی اشاره دارد - این واقعیت که جرم در یک مکان گم می شود و در جای دیگر به دست می آید. به عنوان مثال ، انتقال جرم از یک ستاره به سیاهچاله می تواند در یک سیستم دودویی اتفاق بیفتد.

با این حال ، این دو اصطلاح تقریباً مترادف هستند و احتمالاً جایگزین کردن یکی از موارد دیگر تقریباً اشتباه نیست.