تفاوت بین مارکسیسم و ​​مرکانتیلیسم چیست؟


پاسخ 1:

برای من ، آنها آنقدر متفاوت هستند که صحبت از اختلاف آنها دشوار است. بهتر از تروی بورتز برای توصیف خودش به طور جداگانه.

"بنابراین متفاوت" - به سختی می توانید بگویید که هر دو تئوری اقتصادی هستند زیرا مارکسیسم بسیار بیشتر از آن است و مرکانتیلیسم فقط آن. آنها به یک نقطه شباهت نیاز دارند (فراتر از آغاز با M و پایان با ism ) در مورد اختلاف صحبت کنید


پاسخ 2:

Mercantilism یک سیاست تجاری رقابتی است که وسط اواخر دوره استعمار را تعریف می کند.

مارکسیسم حوزه وسیعی از تحقیقات است که شامل همه چیزهایی است که کارل مارکس تاکنون گفته است و آنچه بعداً مردم فکر می کنند مارکس می توانست یا باید در مورد بسیاری از مباحث مختلف ، عمدتاً در زمینه اقتصاد سیاسی گفت.