چه تفاوتی بین Mahadasha و Antardasha وجود دارد؟


پاسخ 1:

دوره های سیاره ای در زمان تجربه نتیجه هایی که به آنها قول می دهند استفاده می شود. هر سیاره یک اصطلاح بیان دارد به نام داشا. در حالی که یک داشا از یک سیاره می تواند 20 سال سن داشته باشد ، به این معنی نیست که فقط یک نوع تجربه وجود دارد. دوره اصلی سیاره ای در Mahadasha نامیده می شود. تمام سیارات در این ماهاداشا دوره های کمتری را دریافت می کنند. این به آنتارداشا گفته می شود. دوره های کوچکتر دیگر به نام های Pratyantardasa ، Sookshmadasha و Pranadasha گفته می شود. این امر اخترشناس را قادر می سازد تا زمان مشخص شده حداکثر 72 ساعت را برای پیش بینی وقایع صفر کند.