تفاوت بین "شانس" و "شانس" چیست؟


پاسخ 1:

تصادفا ، فرصت و شادی ناخواسته توانایی شما در استفاده از آن است.

اگر خیلی تنبل نیستید که انتخاب کنید ، پیدا کردن یک سکه روی زمین می تواند خوش شانس باشد.

اگر آن را انتخاب کنید و آن را خرج کنید ، این کمی خوشبخت است. اما اگر به اندازه کافی در مورد سکه ها می دانید که می بینید این یک سکه نادر و گران است ، در شانس هستید.

از این مسئله می توانید ببینید که تصادف از بیرون آمده است و خوشبختی در درون شماست.