تفاوت بین عشق و جذابیت چیست؟ من 17 سال دارم


پاسخ 1:

اگر فکر می کنید کسی جذاب است ، هورمون دوپامین به درون خون شما پمپ می شود و جذابیت جنسی ایجاد می کند. این هورمونی است که باعث می شود با آن شخص رابطه جنسی برقرار کنید.

عشق یک زبان جهانی است. به اشکال مختلف می آید. ما اعضای خانواده ، دوستان ، بستگان ، حیوانات خانگی خود را دوست داریم. ما متولد شده ایم که دوست داشته باشیم و دوست داشته شویم.