تفاوت بین کنترل موجودی و کنترل موجودی چیست؟


پاسخ 1:

کلمه موجودی مترادف با کلمه موجودی است.

منظور آنها دقیقاً یکسان است: آنها تصویر واضحی از آنچه در فروشگاه یا انبار شما در هر زمان مشخص وجود دارد ، می دانند حمل و نقل چیست و آنها سیاست ها و رویه ها و کنترل های داخلی دارند تا از صحت هر کسی اطمینان حاصل کنند اطلاعات موجودی موجود است ، باید بدانید که موجود است.