تفاوت بین دستور موقت و سفارش مشاجره چیست؟


پاسخ 1:

حكم حكم مانند حكم موقت است كه در حالي كه اين روند صادر مي شود ، براي تسكين فوري و يا براي حفظ وضع موجود در پرونده انجام مي شود.

مثلاً اگر یک طرف سعی کند ملک را به دادخواست ملک بفروشد ، دادگاه ممکن است فروش آن ملک را با حکم منع کند.

این حکم فقط تا زمانی که پرونده توسط دادگاه تصمیم گیری شود ، اعمال می شود. به محض قرار دادن سفارش نهایی ، دستور اولیه تأثیری ندارد.

ترتیب قابل اعتراض ترتیبی است که در مورد آن سؤالات مطرح شده است. به طور کلی ، این دستوراتی است که دادگاه عالی نسبت به آن تجدید نظر می کند. هر نظمی که علیه آن تجدیدنظر تجدیدنظر شود ، حکم اعتراضی است


پاسخ 2:

حکم به معنی: حکم دادگاه موقت؛ در نظر دارد مدت زمان محدودي داشته باشد ، معمولاً تنها تا زماني كه دادگاه فرصت شنيدن پرونده كامل و حكم نهايي را داشته باشد.

ترتیب اعتراضی: این نظمی است که در آن موضوع تصمیم گیری می شود. وقتی کسی چیزی در مورد شما می گوید؛ و اگر به عنوان "دستور" رفتار می شوید؛ این بدان معنی است که شما "نظم حمله شده" هستید.

برای اطلاعات بیشتر بر روی: http: //sanlegalsolutionslpo.com / ... کلیک کنید


پاسخ 3:

حکم به معنی: حکم دادگاه موقت؛ در نظر دارد مدت زمان محدودي داشته باشد ، معمولاً تنها تا زماني كه دادگاه فرصت شنيدن پرونده كامل و حكم نهايي را داشته باشد.

ترتیب اعتراضی: این نظمی است که در آن موضوع تصمیم گیری می شود. وقتی کسی چیزی در مورد شما می گوید؛ و اگر به عنوان "دستور" رفتار می شوید؛ این بدان معنی است که شما "نظم حمله شده" هستید.

برای اطلاعات بیشتر بر روی: http: //sanlegalsolutionslpo.com / ... کلیک کنید