تفاوت بین تعامل ، ارتباط ، گفتگو و بحث چیست؟


پاسخ 1:

این را می توان تجزیه و تحلیل کرد و مطابق با مراحل ایجاد رابطه است.

1. تعامل: این کاری است که شما می کنید وقتی می خواهید با کسی صحبت کنید ، جالب آن را پیدا می کنید.

گفتگوی دوم: چگونگی توسعه رابطه و ایجاد علاقه.

3. ارتباطات: این برای حفظ رابطه شما در طولانی مدت ضروری است.

4- بحث و گفتگو: این همان چیزی است که شما با این شخص بسته به یکدیگر بستگی دارید و هر تصمیم از طریق مکالمه گرفته می شود.