تفاوت بین فردگرایی و انسان گرایی چیست؟


پاسخ 1:

برای من فردگرایی به این معنی است که فرد بدون نگرانی از سازگاری با یک گروه ، به سادگی تجارت می کند. اینکه شخص وقت خود را برای کمک به دیگران صرف می کند یا خیر ، در این تعریف گنجانده نشده است.

اومانیسم روشی از زندگی است که در آن می پذیرید که شما بخشی از جامعه هستید و اگرچه در آن جامعه حقوق فردی نیز دارید ، می پذیرید که شما وظیفه فعالانه را برای حمایت از موجودات دیگر روی کره زمین دارید.

من فکر می کنم اگر شما کاملاً فردگرا بودید ، در درجه اول از استعدادهای خود برای پیشبرد برنامه خود استفاده می کردید

اگر کاملاً انسان دوستانه بودید ، سعی می کنید از استعدادهای خود برای کمک به موجودات دیگر استفاده کنید.

این دو با هم منحصر به فرد نیستند و شما می توانید یک فردگرای فردگرایانه یا یک فرد اومانیستی باشید.