چه تفاوتی بین "در بسیاری از بازی ها" و "در همان تعداد بازی" وجود دارد؟


پاسخ 1:

در مقابل ، در بسیاری از بازی ها به تعداد نامحدودی از بازی ها ، در همان تعداد بازی ها به تعداد مشخصی از بازی ها اشاره می شود.

به مثالها نگاهی بیندازید.

شامی در کاپیتان کوهلی تعدادی بازی انجام داد.

ما در همان روزها از پنج کشور بازدید کردیم. (پنج روز)

آنها می گویند مردم لس آنجلس با 12 زبان صحبت می کنند و در مدرسه به همین تعداد آموزش می دهند. (12 زبان)