تفاوت بین فرهنگ ضمنی و صریح چیست؟


پاسخ 1:

فرهنگ صریح همان چیزی است که می توانید ببینید و بشنوید: نمادهای معمولی ، قهرمانان و آیین ها.

فرهنگ ضمنی به ارزشهای اساسی آن اشاره دارد که مشاهده نمی شود بلکه ناشی از رفتار افراد در رابطه با تعامل ، کار و ارتباطات است. هافستد پیشگام در شناسایی و سنجش ارزشهای فرهنگی بود که او در اصل در چهار بعد طبقه بندی می شد: حذف قدرت ، فردگرایی ، مردانگی و پرهیز از عدم قطعیت.

برای اطلاعات بیشتر به این کتاب مراجعه کنید:

Amazon.com: یک رهبر متقابل فرهنگی در عمل کتاب الکترونیکی: Fernando Lanzer: Kindle Store