تفاوت IGV و VGV در یک توربین گازی چیست؟


پاسخ 1:

IGV مخفف پره راهنمای ورودی است ، VGV مخفف متغیر راهنمای متغیر است.

فنهای راهنما در ورودی کمپرسور محوری برای توربین تولید نیرو متفاوت است و بنابراین اصطلاح متغیر با آن در ارتباط است.

ونهای راهنمای ورودی نیز متناسب با نیازهای گردش هوای توربین گازی هر از گاهی متفاوت هستند. من در مورد این IGV ها در بعضی کتابچه ها خوانده ام ، که حتی به آنها VIGVs گفته می شود (ون های راهنمای متغیر ورودی).

عملکرد این بالها صرف نظر از نحوه نامگذاری آنها با یکدیگر یکسان است. IGV یا VGV یا VIGV.