تفاوت بین "من از دست دادن شما متاسفم" و "تسکین خوب" چیست؟


پاسخ 1:

وقتی شخصی می گوید "من از دست دادن شما متاسفم" ، در این واقعیت احساس غوطه ور شدن می کنید که یک عزیز به تازگی درگذشته است و شما را آرام می کند.

وقتی می گویند "رهایی خوب" است ، آنها این واقعیت را جشن می گیرند که شخص بر جای گذاشته است ، درگذشت ، یا در حال رقصیدن در روده های آتشین جهنم است که آنها بر روی مزار آن شخص می رقصند.

یکی جمله ای دلسوزانه است و دیگری بدون همدلی و همدلی.

  • زن ناشنوا Gubbi Gubbi که در فنلاند زندگی می کند.