چه تفاوتی بین من و هم داشتم؟


پاسخ 1:

داشتن

داشته اند

  • هنوز صبحانه خوردی؟ "من یک فنجان قهوه داشتم اما چیزی برای خوردن ندارم." من از صبح استراحت نکرده ام.

داشتن

داشت

گذشته

  • من چهار سال قبل از اینکه یاد بگیرم رانندگی کنم ماشینم را داشتم. او بعد از خواب خوب احساس فوق العاده ای کرد. امیدوارم این کمک کند :) :)

پاسخ 2:

ما از "Have had .." در Present Perfect Tense استفاده می کنیم. این عمل در اینجا به پایان رسیده است و نتیجه هنوز فراموش نشده است. به عنوان مثال ، من مجبور بودم افسر شوم.

در Past Perfect Tense از "Had had ..." استفاده می کنیم. در اینجا عمل خیلی طولانی شده است و نتیجه کاملاً فراموش می شود. ربطی به زمان حال ندارد. به عنوان مثال ، من مجبور بودم افسر شوم.

امیدوارم که شما این نکته را دریافت کنید ... !!!