تفاوت بین "من در خانه هستم" و "من در خانه هستم" چیست؟


پاسخ 1:

بیشتر آنها قابل تعویض هستند. با این حال ، در دوران قدیمی و در محافل اجتماعی پر فراز و نشیب ، آنها از "در خانه" استفاده می کردند تا "آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان باشند". می توانید این کاربرد را مثلاً در ادبیات انگلیسی قرن نوزدهم مشاهده کنید. اگر لیدی برکنل در خانه باشد اما برای شما "در خانه نیست" ، به شما اهانت می شود.