تفاوت بین هیدرولوژیست ها و هیدرولوژیست ها چیست؟


پاسخ 1:

از آنجا که در پاسخهای فعلی نشان داده نشده است:

بله ، هیدرولوژی روی مطالعه آبهای سطحی تمرکز داشت و متخصص هیدرولوژیک بیشتر تلاش کرد تا حرکت آب زیرزمینی و تعامل را درک کند. با این حال ، مطالعات شما جنبه های همپوشانی زیادی دارد زیرا حرکت آب پیچیده است و به یک جهت نمی رود (از سطح به زیر زمین یا بالعکس). هیدرولوژیست ها و زمین شناسان هر دو در مورد چرخه آب زیرزمینی ، ترکیبات شیمیایی اساسی و تعامل با مواد آلی و معدنی و همچنین رفتار فیزیکی و مکانیکی می آموزند. در مورد جزئیات ، آنها چیزهای زیادی برای ارائه دارند: هیدروژنولوژیست ها بیشتر روی شارژ از سطح و همچنین در اندازه گیری دقیق و توصیف خواص سفره ها و تأثیر آنها بر کیفیت و کمیت آب متمرکز هستند. هیدرولوژیستها معمولاً اثرات هواشناسی ، تعامل دقیق محیط با چشم انداز و خصوصیات انسانی (انسان ساخته) را بهتر توصیف می کنند.

در هر دو زمینه تحصیل ، در صورت عدم همکاری با یکدیگر ، جزئیات شخص دیگر ساده می شود. این اغلب یک راه حل عملی در هنگام محاسبه شبیه سازی مدل های منطقی هیدرولوژیکی (زمین شناسی) است ، زیرا این موارد اغلب محدودیت ها و محاسبات پیچیده ای دارند و اثبات جزئیاتی که اضافه کرده اید دشوارتر است.

برای کوتاه تر شدن: هر دو دانش مشترک در مورد شیمی آب ، مکانیک و ارزش برای نیازهای انسان دارند. آنها به صورت متفاوتی تخصص می یابند ، اما اغلب هنگام کار با هم بر این شکاف ها غلبه می کنند. آنها غالباً در مناطق یکدیگر کار می کنند و منابع و تلاش هایی را برای جمع آوری داده ها به اشتراک می گذارند. در تجربه من به عنوان هیدرولوژیست ، مردم اصطلاح هیدرولوژی را بیشتر از تخصص ما می دانند. و شما نمی توانید آنها را سرزنش کنید: در پایان همه چیز در مورد آب است.)


پاسخ 2:

یک متخصص هیدرولوژیک بیشتر با آبهای سطحی سر و کار دارد. یک ژئوشیدرولوژی با آبهای زیرزمینی (آرتزی). بین این دو همپوشانی وجود دارد ، و این آب های زیرزمینی کم عمق (فریتیک) است ، زیرا در تبدیل بارش به رواناب و همچنین کمک به مخازن عمیق آب های زیرزمینی نقش دارد.


پاسخ 3:

یک متخصص هیدرولوژیک بیشتر با آبهای سطحی سر و کار دارد. یک ژئوشیدرولوژی با آبهای زیرزمینی (آرتزی). بین این دو همپوشانی وجود دارد ، و این آب های زیرزمینی کم عمق (فریتیک) است ، زیرا در تبدیل بارش به رواناب و همچنین کمک به مخازن عمیق آب های زیرزمینی نقش دارد.