تفاوت هوز و ایوان در چیست؟


پاسخ 1:

هر دوی آنها آنقدر سریع تغییر می کنند که ضبط این کار در هر زمان دشوار است. به نظر می رسد که ایوان در راه رسیدن به فهرست راهنمائی های ارائه دهنده خدمات است كه بر اتصال پیمانكاران از پیش واجد شرایط (تا حدی ذهنی) با صاحبان خانه كه به یک پروژه احتیاج دارند متمرکز شده است. به نظر می رسد هووز بیشتر در تهیه مکان عالی برای پیمانکاران تمرکز کرده است تا بتوانند خود و کارهای بزرگ خود را به نمایش بگذارند ... و تحقیق در مورد مالکان خانه برای کمک به آنها در تصمیم گیری بهتر. فکر نمی کنم یکی از آنها بهتر یا بدتر از دیگری باشد ... متفاوت است. به نظر می رسد با گذشت زمان ، هر دو ارزش دارند.