تفاوت بین تنش محیطی و کشش طولی چیست؟


پاسخ 1:

استرس طولی استرس در دیواره لوله است که در امتداد محور طولی لوله عمل می کند. و از فشار مایع در لوله ناشی می شود. ... در مورد مخازن تحت فشار استوانه ای ، بارهای عادی بر روی یک عنصر دیواره ای عبارتند از: استرس طولی ، استرس محیطی (استرس محیطی) و استرس شعاعی.


پاسخ 2:

استرس های دور به تنش های دورگه ای نیز گفته می شود ، جهت آنها در طول محیط است. یکی دیگر از تنش های طولی به طول بدن می انجامد. تنش های محیطی همیشه تحت فشار گاز کششی هستند و باعث می شوند سیلندرها شکسته شوند. استرس های طولی می توانند تنش های کششی باشند ، اما استرس های شعاعی همیشه فشارهای فشاری هستند. برای درک بهتر به استحکام مادی تیموشانکو مراجعه کنید.