تفاوت بین متمدن و تحصیلکرده چیست؟


پاسخ 1:

اینجا فقط نظر من است

تحصیل کرده - آموزش و پرورش در کدام جهت - می توانید در سرقت و قتل بزرگ شوید ، یا در صنایع دستی ، مهندسی و غیره پرورش دهید.

متمدن - روشی که ما روزانه با دیگران برای ارتقاء یک زندگی ایمن ، خانوادگی و یا محیط احترام آمیز با دیگران تعامل می کنیم. من باید بگویم ، خیلی متناسب نیست ، اما امیدوارم بتوانید آنچه را که می گویم درک کنید.

لازم نیست تحصیل کنید تا متمدن باشید و لازم نیست متمدن باشید تا تحصیل کنید.