تفاوت بین یک دایره و یک دور چیست؟


پاسخ 1:

دایره اسمی است که یک شکل هندسی بسیار خوب تعریف شده 2D را توصیف می کند که دارای یک مرکز و شعاع است و هر نقطه روی دایره یک رابطه تعریف شده با مرکز دارد.

دور صفت است. خیلی راحت

صفت

  1. 1. به شکل یا تقریباً مانند دایره یا استوانه. مترجم: "او در یک میز گرد کوچک نشسته بود" مترادف: دایره ای ، حلقه ای شکل ، دیسک شکل ، تایر شکل. More2.sh شکل مانند توپ یا مانند آن. "یک توپ شیشه ای گرد"