تفاوت بین شیمی و شیمی صنعتی چیست؟


پاسخ 1:

CHEMISTRY علمی است که به مواد تشکیل دهنده مواد می پردازد ، خواص و واکنش های آنها را مورد مطالعه قرار می دهد و از اینگونه واکنش ها برای تشکیل مواد جدید استفاده می کند.

شیمی صنعتی شاخه ای از شیمی است که از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی برای تبدیل مواد اولیه به محصولاتی که به نفع بشر است استفاده می کند.

بسیاری از مناطق دیگر مانند شیمی وجود دارد

  1. بیوشیمی شیمی فیزیک شیمی شیمی شیمی دارویی

و موارد دیگر