تفاوت بین مهندسی شیمی ، مهندسی بیوپروسس و مهندسی بیومولکولی چیست؟


پاسخ 1:

دپارتمانهای فنی و شیمیایی مدرن ، هر سه مهندسی بیومولکولی کمتر (بیشتر در زمینه زیست شناسی مولکولی) هر سه را ترکیب می کنند.

مهندسی شیمی به طور سنتی در مورد واحدهای مختلف بوده است. اینها دستگاه هایی هستند که از طریق انتقال جرم ، انتقال حرارت ، انتقال پالس ، سینتیک واکنش یا طراحی تقطیر ، یک کار خاص را در یک فرایند انجام می دهند.

به معنای گزینه های واحد ، مهندسی زیستی در درجه اول در سینتیک واکنش استفاده می شود. از طریق واکنشهای تقویت شده باکتریها می توان مواد شیمیایی مختلفی را تبدیل کرد.

زیست شناسی مولکولی مربوط به مهندسی ژنتیک است. این ارتباط کمتری با ارتباطات بیولوژیکی نسبت به ژنهای در حال رشد و رشد دارد. زمینه کاربرد شما در اینجا بیوفارما است. بیشتر مشاغل در اینجا مبتنی بر تحقیق و توسعه و آزمایشگاه است و معمولاً دکترا هستند.


پاسخ 2:

مهندسی شیمی را می توان یک رشته اصلی دانست. این طراحی و نگهداری فرایندهای تولید مواد شیمیایی است. برخی از تخصص های شدید مانند ارگانیک وجود دارد که هر مهندس شیمی قادر به آن نیست.

بیوشیمی و فناوری بیومولکولی کلماتی هستند که اغلب بصورت متقابل استفاده می شوند. اگر می خواستید تغییری ایجاد کنید ، می گویم که تکنیک بیوشیمیایی استفاده از موجودات زنده برای ایجاد یک محصول است (مثلاً استفاده از مخمر برای تهیه آبجو یا استفاده از لجن / خاک فعال شده از نظر بیولوژیکی برای تجزیه مواد در فاضلاب ) Biomolecular یک زمینه علمی تر است که به منظور دستیابی به نتایج خاص ، به عنوان مثال در کشف داروهای جدید ، به اصلاح ترکیبات آلی می پردازد.


پاسخ 3:

مهندسی شیمی را می توان یک رشته اصلی دانست. این طراحی و نگهداری فرایندهای تولید مواد شیمیایی است. برخی از تخصص های شدید مانند ارگانیک وجود دارد که هر مهندس شیمی قادر به آن نیست.

بیوشیمی و فناوری بیومولکولی کلماتی هستند که اغلب بصورت متقابل استفاده می شوند. اگر می خواستید تغییری ایجاد کنید ، می گویم که تکنیک بیوشیمیایی استفاده از موجودات زنده برای ایجاد یک محصول است (مثلاً استفاده از مخمر برای تهیه آبجو یا استفاده از لجن / خاک فعال شده از نظر بیولوژیکی برای تجزیه مواد در فاضلاب ) Biomolecular یک زمینه علمی تر است که به منظور دستیابی به نتایج خاص ، به عنوان مثال در کشف داروهای جدید ، به اصلاح ترکیبات آلی می پردازد.