تفاوت بین رشته های C و رشته های جاوا چیست؟


پاسخ 1:

رشته های C فقط مجموعه ای از کاراکترها هستند و با \ 0 خاتمه می یابند. بنابراین ، رشته ها در C معمولاً به عنوان "صفر خاتمه" گفته می شوند ، یعنی یک رشته "123 $٪" در واقع از 6 کاراکتر "1" "2" تشکیل شده است. '3' '$' '٪' و '\ 0' اما رشته ها در C به راحتی قابل ویرایش و تغییر هستند.

در جاوا ، رشته ها اشیاء [java.lang.String] هستند و آرایه نیستند ، حتی اگر آنها داده های شخصیت را نشان دهند. اشیاء رشته ای در جاوا تغییر ناپذیر هستند و قابل تغییر نیستند. اگر می خواهیم رشته ها را تغییر دهیم ، باید از اشیاء دیگری مانند StringBuffer و StringBuilder استفاده کنیم